route66foodcart.com producten

 

Producten

Over ons

Helaas is de Foodcart gestolen in de nacht van 14 mei. De komende tijd, kan er geen opdracht aangenomen worden. wij hopen op jullie begrip.

 

De route66foodcart is ontstaan uit de passie voor Amerikaans  eten die men langs de bekende route66 kan vinden. In de geheel zelf gebouwde Foodcart worden de gerechten bereid. Het unieke aan het concept is dat rondom de Foodcart heen gewerkt wordt. De gasten kunnen zien waar wij mee bezig zijn. Wij zijn gespecialiseerd in authentieke Amerikaanse gerechten waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Bij route66foodcart proef je de passie in de gerechten.

Los Angeles Butterfly Shrimps

Gevlinderde garnalen voorzien van een krokant korstje. Geserveerd met citroen en een pittige huisgemaakte dipsaus.

Chicago Beefburger

Een Beefburger van 125 gram. De burger wordt geserveerd op een Sesambroodje en gegarneerd met lola blonda sla, tomaat,verse rode ui, augurk en onze huisgemaakte Burger-sauce.

St. Louis Chickenburger

Heerlijke gekruide kipfilet met een krokant jasje. Wij serveren deze  chickenburger op een Sesambroodje en garneren deze met lola blonda sla, tomaat, rode ui en onze huisgemaakte Spicy sauce.

Chicken skewers Springfield style

2 Heerlijke kipsaté stokjes, geserveerd met een eigen gemaakte Peanut Dipping Sauce, gebakken uitjes en kroepoek.

Hot Dog

Een Amerikaans lekkernij die op elke straathoek verkocht wordt. Er is een keuze uit diverse toppings.

Allergenenkaart zie:

https://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/Route66foodcart

Naast onze specialiteiten is het ook altijd mogelijk om uw individuele wensen te bespreken. Wij zijn niet alleen te vinden op foodfestivals, maar u kunt ons ook boeken voor uw verjaardagsfeest, communiefeest, bedrijfsfeest of elk ander feestje waarbij u wilt genieten van onze heerlijke authentieke route66 gerechten.

Prijslijst 2018

Prijslijst Route66 foodcart aug 2018

Contact

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Route66 Foodcart: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Cliënt: de wederpartij van Route66 Foodcart.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Route66 Foodcart en een cliënt waarop Route66 Foodcart deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Route66 Foodcart gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Route66 Foodcart  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Route66 Foodcart is medegedeeld. Route66 Foodcart is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
 3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Route66 Foodcart gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.
 4. Route66 Foodcart is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 4. Vertraging

 1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Route66 Foodcart aan cliënt doorberekend.
 2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 5. Betaling

 1. Bij een totaal bedrag van € 500.- of meer betaalt de cliënt bij het ondertekenen van de overeenkomst 25% van de totaalprijs. Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Route66 Foodcart contant of per banktransfer of per elektronische betaling betaald worden.
 2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Route66 Foodcart het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Route66 Foodcart.
 3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.
 4. Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de  cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal het geen de cliënt aan Route66 Foodcart is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

 

Artikel 6. Catering

 1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Route66 Foodcart zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Route66 Foodcart en cliënt.
 2. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Route66 Foodcart.
 3. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Route66 Foodcart is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €115,-.

Artikel 7. Annulering door cliënt

 1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen.
 2. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.
 3. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
 4. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
 5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 8. Annuleringen door Route66 Foodcart

 1. Route66 Foodcart is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Route66 Foodcart zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Route66 Foodcart gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Route66 Foodcart onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Route66 Foodcart geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Route66 Foodcart kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 9. Deelannulering

 1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.
 2. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid cliënt

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Route66 Foodcart , medewerkers of derden.

Artikel 11. Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de dag zelf gemeld te worden.
 2. Route66 Foodcart kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet

Artikel 13. Levering elektriciteit en water

 1. Cliënt zorgt ervoor dat op de overeengekomen locatie en datum, elektriciteit en water aanwezig is. De hoeveelheid wordt overlegt met Route66 Foodcart. De kosten die gemaakt worden door het gebruik van elektriciteit en water zijn voor de Cliënt.

© route66foodcart.com